Những đài phun nước đẹp đến nao lòng

Những đài phun nước đẹp đến nao lòng

Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC 71, MỸ
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC “THUYỀN NƯỚC” (WATER BOAT), TÂY BAN NHA
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC DIVERS (NHỮNG NGƯỜI THỢ LẶN), TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC SWAROVSKI, ÁO
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC JULIE PENROSE, MỸ
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC THỊNH VƯỢNG, SINGAPORE
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC TRÊN CẦU BANPO, HÀN QUỐC
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC FLOATING FAUCET (NGHĨA LÀ VÒI NƯỚC CHẢY), TÂY BAN NHA
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC “SỰ KÌ DIỆU CỦA MONTJUÏC”, TÂY BAN NHA
Những đài phun nước đẹp đến nao lòng
ĐÀI PHUN NƯỚC METALMORPHOSIS, MỸ