Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 6 tháng cuối năm 2022 là biên dịch, xuất bản bộ sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra 6 ngoại ngữ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đây là nội dung được nêu trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tổ chức ngày 18-8, tại Hà Nội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách giá trị này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhà xuất bản tổ chức biên dịch và xuất bản ra các ngoại ngữ: Anh, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Cùng với đó, nhà xuất bản sẽ thực hiện mục tiêu hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam, gia đình Việt Nam thời kỳ mới… theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức biên tập, xuất bản sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022); sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922 – 15/7/2022); đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các quy trình, thủ tục trình Ban Bí thư để tái bản và tiếp tục xuất bản bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập” (80 tập).

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được dịch và xuất bản 6 ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ đưa vào vận hành hoạt động trưng bày sách và ứng dụng công nghệ số hóa để nâng cao hiệu quả trưng bày, giới thiệu sách và truyền thông tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị ở các địa chỉ: 24 Quang Trung và Phố sách Hà Nội (Hoàn Kiếm, Hà Nội); số 349 Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng); số 8 Hồng Đức, thành phố Thủ Đức và số 103 Hàm Nghi, quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh).

nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/1039803/sach-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-duoc-bien-dich-ra-6-ngoai-ngu