Quản lý chuỗi cung ứng nghĩa là nhìn công ty như một hệ thống liên kết với nhau. Quản lý chuỗi cung ứng for dummies bàn về các công cụ, nguyên tắc và ngôn ngữ cần thiết để tìm hiểu xem các bộ phận trong chuỗi cung ứng của công ty khớp lại với nhau như thế nào. Cuốn sách cũng hướng dẫn cách lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Nhiều cuốn sách coi quản lý chuỗi cung ứng là một phần trong vận hành, logistics hoặc thu mua, nhưng cuốn sách này vận dụng một lối tiếp cận bao quát hơn, cho thấy các chức năng trên đều là những bộ phận liên kết với nhau trong cùng một hệ thống.

Tác giả sử dụng rất nhiều ví dụ thường nhật để giúp bạn đọc dễ hình dung từng bước trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào, đồng thời chỉ ra rằng gần như mọi công ty đều có thể vận dụng các nguyên tắc trong chuỗi cung ứng.

Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong chuỗi cung ứng mà họ làm việc. Với Quản lý chuỗi cung ứng for dummies sẽ giúp bạn hiểu về mọi quy trình và hệ thống khác góp phần tạo nên chuỗi cung ứng, cũng như hiểu được rằng các quyết định mà bạn đưa ra ảnh hưởng đến các hợp phần trên dưới khác nhau trong chuỗi cung ứng ra sao, trong đó bao gồm cả các khách hàng và nhà cung cấp. Cuốn sách sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và được tổ chức theo hướng giúp bạn dễ tiếp cận từng chủ đề cụ thể.

Mục lục:

Về tác giả

Lời giới thiệu

Phần 1: Tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng

Chương 1: Nhu cầu ngày càng gia tăng đối với quản lý chuỗi cung ứng

Chương 2: Tìm hiểu chuỗi cung ứng từ nhiều góc độ khác nhau

Chương 3: Tìm hiểu sâu hơn về chuỗi cung ứng

Chương 4: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Phần 2: Quản lý quy trình trong chuỗi cung ứng

Chương 5: Kết nối các quy trình trong chuỗi cung ứng

Chương 6. Lập kế hoạch cho chuỗi cung ứng

Chương 7. Tìm nguồn cung cấp và thu mua

Chương 8. Chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ

Chương 9. Bàn giao sản phẩm hoặc dịch vụ

Chương 10. Quản lý hàng trả lại và chuỗi cung ứng ngược

Chương 11. Hỗ trợ cho chuỗi cung ứng

Phần 3. Sử dụng công nghệ để quản lý chuỗi cung ứng 

Chương 12. Quản lý phần mềm chuỗi cung ứng

Chương 13. Tích hợp công nghệ sản xuất tiên tiến vào chuỗi cung ứng

Chương 14. Quản lý chuỗi cung ứng số

Phần 4. Tăng cường giá trị với quản lý chuỗi cung ứng

Chương 15. Biến đổi chuỗi cung ứng

Chương 16. Áp dụng các chỉ số trong chuỗi cung ứng

Chương 17. Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

Chương 18. Xây dựng phân tích chuỗi cung ứng

Phần 5: Xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng 

Chương 19. Lựa chọn sự nghiệp trong chuỗi cung ứng

Chương 20. Theo đuổi con đường học vấn về chuỗi cung ứng

Phần 6: Danh sách mười điều 

Chương 21. Mười câu hỏi cần đặt ra cho chuỗi cung ứng của bạn