Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển là công trình nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc thể loại lịch sử do hơn 100 nhà khoa học trực tiếp tham gia.


Sáng 24-8, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã chính thức trao giải mang tên cố giáo sư cho bộ sách khoa học Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển do Giáo sư Phan Huy Lê chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2016.
Sách có 2 tập, với hơn 1.500 trang in là tổng quan, rút gọn từ 11 đề tài nhánh của công trình nghiên cứu cùng tên. Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển là công trình nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc thể loại lịch sử do hơn 100 nhà khoa học trực tiếp tham gia.
Công trình được thực hiện từ năm 2008 – 2010 và được hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc. Công trình gồm 11 đề tài, mỗi đề tài khoảng từ 500 – 700 trang. Trong cuốn tổng quan, mỗi đề tài sẽ được trình bày ngắn gọn trong khoảng 120 – 150 trang. Theo thông tin từ NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, toàn bộ 11 đề tài nhánh sẽ được xuất bản trong thời gian tới đây.

TƯỜNG VY

Nguồn: Sài Gòn giải phóng