Với xu hướng đề cao và bảo vệ những bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân tộc, với cách tiếp cận khách quan, khoa học, loại bỏ mọi định kiến và cả những định hướng đúng đắn của đường lối, chính sách, chắc chắn trong thế kỷ tới, mảng đối tượng này sẽ giành được nhiều sự quan tâm đầu tư hơn nữa của các nhà nghiên cứu và chúng ta có quyền hy vọng ở những thành tựu sẽ đạt được.

Về Tín ngưỡng và lễ hội, bao gồm nhiều bài nghiên cứu, nội dung tập trung vào một số cụm vấn đề sau:

– Phần thứ nhất, gốm 10 bài, nếu khái quát về tín ngưỡng dân gian các dân tộc ở Việt Nam, và đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ. Đặc biệt, thông qua các bài nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Tản Viên, Chử Đạo Tổ, Bà Chúa Kho, thờ Tà Thần…, chúng tôi thử áp dụng phương pháp bó tách các lớp văn hóa và biểu tượng tiềm ẩn trong mỗi hình thức thờ cúng.

– Phần thứ hai, gốm 8 bài, đề cập tới các vấn đề tín ngưỡng Thờ Mẫu và nghi lễ Shaman (Lên đồng) của người Việt, Chăm và Tày, Nùng.

– Phần thứ ba, gồm 10 bài, đề cập chủ yếu tới vấn đề Lễ hội và văn hóa tín ngưỡng. Ngoài ra,  còn có một số  bài tổng thuật về tình hình nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam và nước ngoài.

Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức