Ngày Sinh giới Hoang dã Thế giới
Người đọc: Nguyễn Thu Hà
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách