Giới thiệu tác phẩm: Tử huyệt cảm xúc | Roy Garn
Người đọc: Nghiêm Thu Loan
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách