Xe Thư viện lưu động Vĩnh Long – Phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện: Thư viện tỉnh Vĩnh Long