Lịch sử Ấn Độ từ khởi thủy cho đến nay có thể được chia một cách khái quát thành các thời kỳ lớn như sau: Đầu tiên là giai đoạn văn minh lưu vực sông Ấn bắt đầu vào khoảng 3.000 năm trước Công nguyên cho đến lúc người Aryan xâm nhập vào giữa thiên niên kỷ II trước Công nguyên. Tiếp theo là giai đoạn Ấn Độ giáo từ giữa thiên niên kỷ II trước Công nguyên đến thời trung đại, khi Ấn Độ bắt đầu chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Giai đoạn từ khoảng năm 1000 sau Công nguyên đến năm 1700 là giai đoạn nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh, và từ năm 1950 đến nay là giai đoạn Ấn Độ giành được độc lập và trên con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản Anh đã làm cản trở nghiêm trọng đối với nền nông nghiệp và các nghề thủ công truyền thống, nhưng mặt khác đưa đến hậu quả khách quan tất yếu là làm phát triển một số nhân tố của chủ nghĩa tư bản ở Ấn Độ. Những tư tưởng tiến bộ thâm nhập vào Ấn Độ cùng với sự ra đời của giai cấp tư sản đã làm xuất hiện các trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản chống lại thực dân Anh.

Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc bùng nổ, từ trong phong trào đã xuất hiện những gương mặt tiêu biểu khởi xướng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, bảo tồn nền văn hóa truyền thống. Đó là Rammohun Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Ban Gaggada Tilak, Mohandat Karamsan Gandhi, Jawaharlal Nehru và nhiều người khác…

Nhằm giúp bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về các nhân vật lịch sử nói trên tập sách này giới thiệu bảy nhân vật mà cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của họ vào công cuộc đấu tranh cho nền độc lập, tự do của nhân dân Ấn Độ. Tác giả đã cố gắng giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu về cuộc đời, sự nghiệp chính trị, những nét lớn về tư tưởng triết học, tôn giáo của các nhân vật.

Tác giả: PGS.TS. Ngô Minh Oanh
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa – Văn Nghệ
Công ty phát hành: NXB Văn hóa – Văn nghệ