Giảm giá

Thịt cầy lưu động

Khi kiến trúc sư xuống đường

Muốn có ảnh độc phải liều thân

Cúp ve chai

Tên đường bí hiểm

Đứng sau bảng thì đọc sao được

Địa điểm lý tưởng cho mấy chàng sợ vợ

Đổi đời thôi!

Nguồn ảnh: nhặt trên internet