Với dung lượng hơn 500 trang, cuốn sách chọn lọc 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.

Các lãnh đạo cùng đại biểu tham quan trưng bày sách. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các lãnh đạo cùng đại biểu tham quan trưng bày sách. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ Ra mắt Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn.

Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung “cẩm nang,” ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, các cơ quan báo chí, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng như trong suốt quá trình chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác của địa phương, đơn vị mình, xây dựng chương trình, đề án, đặc biệt là giải pháp cụ thể trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, ngành, địa phương vận dụng đúng đắn tinh thần của cuốn sách, phù hợp yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết khác của các Hội nghị Trung ương của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách vào trong sinh hoạt của từng chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực, vùng kinh tế và các địa phương.

Các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở hai phiên bản sách giấy truyền thống và phiên bản điện tử, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến đông đảo nhân dân…

Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Thị Thịnh cho biết, với dung lượng hơn 500 trang, cuốn sách chọn lọc 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng vừa có giá trị lý luận vừa mang tính thực tiễn.

Các bài viết, bài nói, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư nhằm triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như của các lĩnh vực, khu vực và địa phương nói riêng; cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta.

Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, thậm chí phức tạp hơn so với dự báo, do vậy những kết quả đất nước ta đạt được là rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư.

Tuy nhiên, trong các bài viết, bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua, một số cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045 như Đại hội XIII đã đề ra.

Để cuốn sách quý đến được với bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên app STBook của Nhà Xuất bản./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)