Nghiên cứu định lượng (NCĐL) là nghiên cứu sử dụng các phương pháp (chủ yếu là thống kê) để lượng hóa, đo lường, phản ánh và diễn giải mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau.

Đặc điểm của nghiên cứu định lượng
NCĐL liên quan đến lượng và số.
Mục đích: đo các biến số theo từng mục tiêu và xem xét sự liên quan của chúng dưới dạng các số đo và số thống kê.
NCĐL dùng để tổng quát hóa kết quả nghiên cứu thông qua phân phối ngẫu nhiên và lấy mẫu đại diện.
NCĐL có thể cung cấp dữ liệu để mô tả sự phân bố của các đặc điểm và tính chất của tổng thể nghiên cứu, khảo sát các mối quan hệ giữa chúng và xác định quan hệ nhân_quả.

Hạn chế của phương pháp NCĐL:
+ Không làm rõ được hiện tượng về con người (nghiên cứu hành vi).
+ Bị tác động bởi nhiều yếu tố nên đôi khi không mang tính khách quan.
+ Thang đo chuẩn hóa có nhiều cách hiểu, cách giải thích khác nhau.

Phương Pháp Nghiên Cứu Định Lượng
Quy trình tiếp cận định lượng:
– Nêu giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu.
– Xác định phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp xử lý dữ liệu.
– Trình bày những phát hiện trong nghiên cứu theo ngôn ngữ thống kê.
Dữ liệu định lượng
Dữ liệu được dùng để phân nhóm (con số, tỉ số, số lượng, mức độ,…).
Biến số phân loại thành các dạng: vật lý (nhiệt độ, khối lượng), tâm lý (thái độ, lo lắng) và xã hội.
Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng
Phương pháp: cân, đo, bảng hỏi (có cấu trúc), phỏng vấn, quan sát.

Lưu ý: Cần chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.
Phân tích định lượng
– Thống kê, mô tả
– Phân tích mối quan hệ (phân tích quan hệ tương quan, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy).
– Phân tích sự khác biệt (kiểm định sự khác biệt, phân tích ANOVA)

Tiêu chuẩn cần có trong nghiên cứu định lượng

  • Hợp lệ, hiện hữu (Validity)
  • Khách quan (Objectivity) _ Tin cậy (Reliability)
  • Chính xác tập trung quanh giá trị đúng (Accuracy)
  • Các giá trị đo phân bố gần nhau (Precision)

Ứng Dụng Nghiên Cứu Định Lượng
Trong kỹ thuật: nghiên cứu ảnh hưởng của điện trở đến mức tiêu hao năng lượng trong hạ thủy tàu biển.
Nghiên cứu mối quan hệ giữa lực cản không khí và sai số trong thực hành vật lý.
Trong kinh doanh:
Đánh giá lao động trong tổ chức
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng bằng các mô hình toán (SERVQUAL Model, CSI Model)

*Tài liệu tham khảo: “Tổng quan về nghiên cứu định lượng (Quantitative) và định tinh (Qualitative)” _ 19/12/2014.