Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025.

Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” nhằm đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025, từ đó làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện. Các nội dung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tập trung vào việc đề xuất hoàn thiện thể chế; xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc; biên soạn tài liệu; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền phát triển văn hóa đọc; xã hội hóa, vận động tài trợ; hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc…

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án yêu cầu phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020; bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội. Gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.