Giới thiệu tác phẩm: Những bài học cuộc đời
Người đọc: Minh Út – Ngọc Xuân
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách