Dù có tu hành Phật pháp hay không, đều nên ăn chay, vì xét về phương diện khoa học hay Phật học, về phương diện cá nhân hay đoàn thể, về hiện tại hay tương lai, ăn chay đều có rất nhiều  lợi ích. Vì vậy, nếu muốn thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được nhẹ nhàng, thanh sạch, minh mẫn, tiết kiệm được tiền của, công sức, thời gian, gia đình được hòa thuận yên vui, sự nghiệp thành đạt, thì hãy mau chóng làm quen với những thức ăn chay.

Tìm hiểu Phật học phổ thông
Tìm hiểu Phật học phổ thông

Vẫn biết, nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng một con người khi đã muốn tiến bộ và đã thấy rõ những điều lợi ích đó, thì dù khó bao nhiêu, cũng dũng mãnh tinh tiến tiến lên quyết thực hành cho được. Sự thực hành ấy, không phải là nóng vội nhanh chóng làm ngay trong một lần, mà phải tuần tự tiến bước. Nếu thực hành ăn chay như những cách trên, thì thiết nghĩ không có gì là khó lắm. Ðiều quan trọng nhất là có thật sự quyết tâm hay không mà thôi. Nếu đem công đức ăn chay mà hồi hướng cho chúng sinh tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phát tâm ăn chay trường, thì công đức vô lượng.

Trích đoạn sách:

CHƯƠNG I

SÁU CÕI LUÂN HỒI

“Thế gian là bể khổ, muôn nghìn đắng cay”,  “nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn biển”.  Đúng như những gì Phật nhãn1 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thấy khi Ngài thành đạo,  Ngài đã thấy lại vô lượng vô biên kiếp quá khứ và vô lượng vô biên kiếp tương lai của bản thân và của chúng sinh4 . Cái thấy đó là sự thống khổ của chúng sinh. Chúng sinh đến thế gian này chỉ là cõi tạm, đời sống chỉ là để thọ quả báo tức là chính báo và y báo, đã hiện ra trong thời khắc đó, sự khổ đau của chúng sinh không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nỗi khổ này chưa vơi, thì niềm đau khác lại ập đến. Tâm lý đau đớn, bức xúc nối tiếp, chồng chất diễn ra trong tâm trí không ngừng dứt, chi phối toàn bộ đời sống. Sự vô minh chìm đắm trong khổ đau ấy là sinh tử khổ đau luân hồi vô cùng tận, như bánh xe lăn không ngừng nghỉ qua vô lượng vô biên các chiều không gian thế gian tương tự như sáu đạo là: Trời, Atula, Người, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Cách sinh ra và tuổi thọ của chúng sinh trong vô lượng vô biên các chiều không gian ấy đều có sự khác nhau: Một là Thai sinh tức là những loài trong thai mẹ sinh ra; Hai là Noãn sinh tức là những loài trong trứng sinh ra; Ba là Thấp sinh tức là những loài từ nơi ẩm thấp mà sinh ra; Bốn là Hóa sinh tức là những loài hóa hiện sinh ra, tự biến hiện thân thể theo nghiệp lực quả báo.

  1. CÕI NGƯỜI

Cõi này là thai sinh. Những ai biết đoạn ác tu thiện, tu hành năm giới nghiệp thiện gồm:

Một: Không sát sinh; Hai: Không trộm cướp; Ba: Không tà dâm; Bốn: Không nói dối; Năm: Không dùng rượu bia, chất kích thích thì thường được chuyển sinh vào các chiều không gian cõi Người.

Chư Phật thường hay xuất hiện ở cõi Người để giảng kinh thuyết pháp. Do quá khứ gieo nhân khác nhau nên quả báo của cõi Người không đồng đều, dưới đây chỉ là khái lược, còn rất nhiều loại quả báo khác nữa.