Cuốn “Thiết Lập Lại Sự Khước Từ” được viết để giúp bạn trong hành trình tiến đến tự yêu thương, phát triển bản thân và khám phá con người vĩđại nhất từng sống: Bạn.Cuốn sách này đề cập đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm mà mọi người phải đương đầu, và họ thường cần được giúp đỡ nhiều hơn những gì một cuốn sách có thể làm. Cuốn sách này không thể thay thế liệu pháp thực sự, nó chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không nên được coi như bất kì liệu pháp hay hình thức điều trị tiên tiến nào.