Giới thiệu tác phẩm: Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ
Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Côn đảo