Giới thiệu tác phẩm: Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ
Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Côn đảo

Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.